Profil

Činnost

Projekty VaV

Studie, analýzy

Počítačové modely

Reference

Abstrakta

Nabízíme

Spolupracující organizace

Kontakt

Mapa stránek

 

Nabízíme

l        přípravu a zpracování žádostí o dotaci z fondů EU

°    Vytipování vhodného dotačního programu

°    Zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně poradenství při zajišťování povinných příloh

°    Zpracování studie proveditelnosti (FS) a analýzy nákladů a přínosů (CBA)

°    Návrh a spolupráce při zajišťování finančních zdrojů na krytí stanoveného podílu spolufinancování vč. zpracování návrhu na sdružení finančních prostředků, žádosti o úvěr, analýzy dluhové služby apod.

°    Zastupování žadatele nebo  konečného příjemce v jednáních se zprostředkujícím subjektem

°    Odborná technická pomoc a monitorování projektu po dobu realizace (finanční plán, řízení finančních toků, žádosti o platby, kontrola vynakládání finančních prostředků, kontrola postupu prací, zpracování podkladů pro hodnocení atd.)

l        zpracování návrhu a provedení evaluací programů EU, Finančních mechanizmů EHP/Norsko,
Fondu partnerství v programu  švýcarsko-české spolupráce, apod.


l        aplikace našich realizovaných prací, uvedených v seznamu referencí, na řešení vašich problémů

l        provedení multikriteriálních analýz u objednatelem definovaných problémů
     

l        zpracování a řešení projektů vědy a výzkumu, zejména v oblasti dopravy

l        zprostředkování mezinárodní spolupráce a zajištění technické asistence pro místní a zahraniční partnery
     

l        vývoj systémů na podporu rozhodování a počítačových modelů na tvorbu variant řešení problémů