Profil

Činnost

Projekty VaV

Studie, analýzy

Počítačové modely

Reference

Abstrakta

Nabízíme

Spolupracující organizace

Kontakt

Mapa stránek

 

 

Základní aktivity SBP Consult

l        Příprava a zpracování žádostí o dotaci z fondů EU

°    Vytipování vhodného dotačního programu

°    Zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně poradenství při zajišťování povinných příloh

°    Zpracování studie proveditelnosti (FS) a analýzy nákladů a přínosů (CBA)

°    Návrh a spolupráce při zajišťování finančních zdrojů na krytí stanoveného podílu spolufinancování vč. zpracování návrhu na sdružení finančních prostředků, žádosti o úvěr, analýzy dluhové služby apod.

°    Zastupování žadatele nebo  konečného příjemce v jednáních se zprostředkujícím subjektem

°    Odborná technická pomoc a monitorování projektu po dobu realizace (finanční plán, řízení finančních toků, žádosti o platby, kontrola vynakládání finančních prostředků, kontrola postupu prací, zpracování podkladů pro hodnocení atd.)

l        Evaluace programů EU, Finančních mechanizmů EHP/Norsko, Fondu partnerství v programu
 švýcarsko-české spolupráce

l        Aplikace našich realizovaných prací, uvedených v seznamu referencí, na řešení vašich problémů

l        Analýzy multikriteriální a jiné
     

l        Dopravní studie a průzkumy

l        Navrhování a řešení projektů vědy a výzkumu

l        Zprostředkování mezinárodní spolupráce

l        Technická asistence pro místní a zahraniční partnery při přípravě a realizaci projektových záměrů
     

l        Systémy na podporu rozhodování, optimalizace rozhodnutí a posouzení rizik

l        Počítačové modely na tvorbu variant řešení problémů, PC modely predikční a prognostické

      l     Posouzení návrhů projektů