Mapa stránek

1. Profil společnosti
Hlavní zaměření, Formy činnosti, Služby SBP Consult využívají

2. Činnost
Základní aktivity SBP Consult:
l      Příprava a zpracování žádostí o dotaci z fondů EU
l      Evaluace programů EU, Finančních mechanizmů EHP/Norsko, Fondu partnerství v programu
švýcarsko-české spolupráce
l      Výčet další činnosti SBP Consult: analýzy multikriteriální, navrhování a řešení projektů vědy a výzkumu -    zejména v oblasti dopravy, zpracování studií dle požadavku objednatele, zprostředkování mezinárodní spolupráce a technická asistence pro místní a zahraniční partnery,  vývoj systémů na podporu rozhodování, vývoj počítačových modelů na tvorbu variant řešení problémů a PC modelů predikčních a prognostických 

3. Výzkumné práce v rámci projektů vědy a výzkumu (VaV) – výčet od roku 2004 do r. 2010

4. Studie a analýzy - výběr z prací za období 2004 do 2010
Pro úplný seznam studií, analýz a dalších vědecko-technických prací viz odkaz „Reference


5. Počítačové modely v rámci systému na podporu rozhodování a predikční modely 
Uvedeny jsou tyto PC modely: ISD - Informační systém dopravy. OV - Objemy a výkony dopravy – predikce,
FP - Vliv vybraných faktorů na predikce dopravy, D-R -  Doprava – Regrese – regresní analýzy pro predikční modely, KD - Kombinovaná doprava – ekonomický model, C.H.E.SR - Cestné hospodárstvo, ekonomika – Slovenská republika, PSP - Přínosy silniční přepravy, SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury – soubor kritérií a jejich vah na hodnocení projektů, RDS 2 - Rozvoj dopravních sítí v ČR – varianty prognóz, HD - Harmonizace prostředí dopravního trhu v ČR, EDD - Ekonomika druhů dopravy, ESD - Ekonomika silničních dopravy, VM - Výkonové mýtné – výpočet výkonového mýtného podle míry poškozování vozovek kategoriemi vozidel, a nákladů na odstraňování poruch a na stavební údržbu, EŽ - Nákladová ekonomika železničního dopravce a konkurence se silničním dopravcem


6. Reference
Reference obsahují v anotační formě aktivity poradenské společnosti SBP Consult od jejího vzniku v roce 1993 do roku 2010. Obsah referencí: 0200 - Životní prostředí, 0400 - Energie, 0600 - Stavebnictví,       0800 - Doprava, 0900 - Řízení veřejného sektoru, 1000 - Ekonomická a průmyslová politika, Souhrn referencí SBP Consult
 
7. Abstrakta
Rozvoj dopravních sítí v České republice do roku 2010 s výhledem do roku 2015, Vypracování systému na vytváření spravedlivého prostředí dopravního trhu včetně harmonizace zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury,     Vývoj metody a systému na podporu rozhodování ve financování dopravní obslužnosti státu a regionů, Porovnání dopravní obslužnosti obcí v ČR a stanovení základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí, Stanovení sazeb výkonového mýtného podle agresivity vozidel na vozovky, vyjádřené podíly na nákladech vyvolaných opravami a prevencí poškozování vozovek, Průzkum a analýza obsazenosti individuální automobilové dopravy, Audit cen mezinárodní a vnitrostátní železniční přepravy osobních automobilů,
Vypracování žádosti o dotaci a studie proveditelnosti na cyklostezky pro Náchod a obec Velké Poříčí, INTERREG 2005– 2006.

8. Nabízíme
l  přípravu a zpracování žádostí o dotaci z fondů EU
l     zpracování návrhu a provedení evaluací programů EU, Finančních mechanizmů EHP/Norsko,
       Fondu partnerství v programu  švýcarsko-české spolupráce
, apod.
l     aplikace našich realizovaných prací, uvedených v seznamu referencí, na řešení vašich problémů
l     provedení multikriteriálních analýz u objednatelem definovaných problémů 
l     zpracování a řešení projektů vědy a výzkumu, zejména v oblasti dopravy
l     zprostředkování mezinárodní spolupráce a zajištění technické asistence pro místní a zahraniční partnery
l     vývoj systémů na podporu rozhodování a počítačových modelů na tvorbu variant řešení problémů

9. Spolupracující mezinárodní organizace BCEOM France a EGIS France
 
10. Kontakt

11. Mapa stránek